Een huis is blanco totdat er iemand gaat wonen. Je gaat aan de slag met je interieur en brengt een huis tot leven. Een huis moet een fijne plek zijn waar je kunt ontspannen en kunt genieten van de mooie dingen in het leven, maar ook waar jij je veilig voelt als het even niet goed gaat. Jouw huis moet voelen als een warme jas. Dat is waar de passie van Studio Blanco ligt: samen met jou ervoor zorgen dat jouw huis tot leven komt, zodat het niet meer blanco is. Door te kiezen voor warme, natuurlijke kleuren en materialen en door te letten op de kleine details, creëren we samen een droomplek voor jou.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

 

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 4. Wijzigingen en meerwerk
 5. Annulering
 6. Herroepingsrecht
 7. Duur en beëindiging
 8. Inschakeling specialisten
 9. Prijzen
 10. Facturering en betaling
 11. Uitvoering Opdracht
 12. Privacy
 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Klachten
 15. Opschorting en ontbinding
 16. Overmacht
 17. Aansprakelijkheid
 18. Overige bepalingen

 

 1. Definities

Om te voorkomen dat we bepaalde woorden anders uitleggen, is de betekenis van de belangrijkste woorden uitgeschreven:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Studio Blanco.
 • Diensten: al hetgeen Studio Blanco binnen het kader van de door jou verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Studio Blanco: de opdrachtnemer gevestigd te (9917 PM) Wirdum en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82507198.
 • Opdracht: al hetgeen tussen jou en Studio Blanco is overeengekomen.
 • Jij, jullie: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio Blanco een Opdracht aangaat.
 • We/wij: jij en Studio Blanco samen.

 

 1. Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met Studio Blanco zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Gebruik van jouw algemene voorwaarden wordt door Studio Blanco van de hand gewezen.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Studio Blanco zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarin komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan van Studio Blanco.
 3. Een Opdracht komt ook tot stand indien Studio Blanco zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door jou gegeven Opdracht. Voor deze Opdrachten wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

 

 1. Wijzigingen en meerwerk
 1. Soms lukt het Studio Blanco niet om de Opdracht uit te voeren, moet een Opdracht worden aangepast of moet de Opdracht worden geweigerd. Studio Blanco kan hiertoe beslissen zonder daarmee in gebreke te komen. In alle gevallen zal je op de hoogte worden gesteld.
 2. Wil jij een Opdracht wijzigen? Dat kan uiteraard ook. In dat geval vraagt Studio Blanco je om dit tijdig en schriftelijk/per mail te melden. Zodra Studio Blanco schriftelijk met de wijziging heeft ingestemd is de wijziging van kracht. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken zal dit worden aangegeven.
 3. Een door jou voorgestelde wijziging in de Opdracht kan in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Zodra dat het geval is kan Studio Blanco de wijzigingen (zonder daarmee in gebreke te komen) weigeren.
 4. Soms blijkt een Opdracht iets meer werk te zijn dan Studio Blanco in eerste instantie dacht. Studio Blanco zal hierover contact met je opnemen. Het kan zijn dat in dat geval meer geld in rekening moet worden gebracht dan is geoffreerd.

 

 1. Annulering

Het kan voorkomen dat jij een Opdracht geheel of gedeeltelijk wilt annuleren. In sommige gevallen heeft Studio Blanco al kosten moeten maken of is Studio Blanco al begonnen met de uitvoering van de Opdracht. Bij een (geheel of gedeeltelijke) annulering van de Opdracht zullen de gemaakte kosten, de aan de Opdracht bestede uren, het geleden verlies of gederfde winst in rekening worden gebracht.

 

 1. Herroepingsrecht
 1. Zodra er sprake is van een Opdracht die op een digitale wijze tot stand is gekomen, kun je als consument gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen de Opdracht herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je een aanvraag hebt ingediend via de website van Studio Blanco.
 2. Het herroepingsrecht vervalt indien jij hebt ingestemd met een voorstel van Studio Blanco en/of Studio Blanco direct met het uitvoeren van de Opdracht is beginnen.
 3. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht dien je dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar Studio Blanco te melden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

 

 1. Duur en beëindiging

Studio Blanco doet er alles aan om de afgesproken termijnen te halen. Alle termijn die wij hebben afgesproken in de offerte (of in andere documenten) gelden steeds bij benadering en gelden voor Studio Blanco nooit als fatale termijnen.

 

 1. Inschakeling specialisten

Zodra het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, kan Studio Blanco andere specialisten inschakelen om de Opdracht uit te voeren. Zo mogelijk en/of zonodig zal Studio Blanco je hierover informeren, ook indien dit hogere kosten met zich meebrengt.

 

 1. Prijzen
 1. In een offerte doet Studio Blanco een voorstel. Het kan zijn dat geen rekening is gehouden met kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) of andere bijkomende kosten zoals reis-, verzend-, koerierskosten. Soms is Studio Blanco genoodzaakt om deze kosten later (in ieder geval na het uitbrengen van de offerte) alsnog in rekening te brengen.
 2. Zodra wij geen (vaste) prijs hebben afgesproken, ben je een vergoeding voor de Diensten verschuldigd die zal worden berekend op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven.

 

 1. Facturering en betaling
 1. De betalingstermijn voor de facturen van Studio Blanco betreft veertien dagen na factuurdatum. Zodra je niet binnen de factuurtermijn betaald ben je van rechtswege in verzuim. Zolang de factuur niet is betaald is Studio Blanco bevoegd om de verdere uitvoering van de Diensten op te schorten.
 2. Bij een niet tijdige betaling ben je over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.

 

 1. Uitvoering Opdracht
 1. Alle interieurstyling en kleuradviezen worden gegeven op basis van gevoel, ervaring, eigen interpretatie van jouw ideeën en de informatie die jij aan Studio Blanco verstrekt. De inhoud van een advies is niet bindend en slechts adviserend van aard. Jij beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. Studio Blanco vertrouwt erop dat je de juiste gegevens en informatie verstrekt. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat de door jou aangeleverde informatie onvoldoende, te laat of niet correct is, dan kan de Opdracht door Studio Blanco worden aangepast. Bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn worden als meerwerk in rekening gebracht.
 3. Indien Studio Blanco een andere specialist inschakelt of aan jou voorstelt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, is en blijft deze specialist of blijf jij verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Diensten.

 

 1. Privacy
 1. Studio Blanco gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en verwacht dat jij dat ook doet met de gegevens die je van Studio Blanco krijgt. We moeten ons allemaal houden aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
 2. Studio Blanco vraagt je om direct contact op te nemen indien jij vindt dat Studio Blanco handelt in strijd met de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. Studio Blanco zal dit andersom ook doen.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle door Studio Blanco vervaardigde en geleverde werken berusten bij Studio Blanco, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Blanco een werk van Studio Blanco openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 3. Zodra jij werken of ideeën aanlevert is het belangrijk dat je aangeeft waar je de werken vandaan hebt gehaald. Studio Blanco kan namelijk niet controleren of door gebruik van die werken inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Jij blijft daarom verantwoordelijk voor de werken die je aanlevert.
 4. Studio Blanco behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde werken geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.

 

 1. Klachten
 1. Studio Blanco werkt met veel liefde aan een Opdracht. Mocht je toch niet helemaal blij zijn met een Dienst, geef dat vooral aan. Om te voorkomen dat klachten te lang blijven liggen, vraagt Studio Blanco je om binnen 5 werkdagen na levering van Dienst een klacht kenbaar te maken. Hoort Studio Blanco niets binnen vijf dagen, dan gaat Studio Blanco ervan uit dat je blij bent met de levering en ermee instemt.
 2. Bij een tijdige en gegronde klacht over de geleverde Diensten, zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd door Studio Blanco. Studio Blanco is niet verplicht om de Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw te leveren indien:
 3. de Klant de aanwijzingen van Studio Blanco gegeven adviezen rondom de Diensten niet juist heeft opgevolgd;
 4. onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de producten die op basis van het advies zijn gekocht;
 5. afwijkingen van opgegeven maten, samenstellingen of kleuren, hardheid, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor er een (geringe) afwijking ontstaat tussen het advies en de daadwerkelijke uitvoering van het advies.
 6. gebreken aan producten die door derden zijn geleverd.

 

 1. Opschorting en ontbinding
 1. We kunnen allebei de Opdracht voortijdig beëindigen de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de gemaakte afspraken. De reden van de beëindiging moet schriftelijk aan de ander bevestigd worden.
 2. Studio Blanco behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van het overeengekomen pakket.

 

 1. Overmacht
 1. In geval van overmacht zal Studio Blanco contact met je opnemen om te bespreken hoe en of de Opdracht verder uitgevoerd kan worden. Weet dat Studio Blanco er alles aan zal doen om de situatie op te lossen.
 2. Is er naar oordeel van Studio Blanco sprake van overmacht, dan kan Studio Blanco ervoor kiezen om de Opdracht op te schorten of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Studio Blanco tot enige schadeloosstelling verplicht is.
 3. Overmacht is overmacht, dus Studio Blanco is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kunnen worden nagekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Studio Blanco zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar Studio Blanco kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn of de door jou beoogde resultaten worden behaald. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Studio Blanco geeft geen garanties op de (uitvoering van de) Diensten. De aansprakelijk van Studio Blanco is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van de hoogte van de door jou betaalde factuur.
 3. Studio Blanco is niet verantwoordelijk (en daardoor niet aansprakelijk) voor diensten van anderen die voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingezet.
 4. Voorzover je schade hebt geleden die is ontstaan door een onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Studio Blanco, is de hoogte van het schadebedrag beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

 1. Overige bepalingen
 1. Het kan zijn dat deze Algemene voorwaarden niet meer bij Studio Blanco past zodat deze eenzijdig gewijzigd moeten worden. Studio Blanco stelt je hiervan op de hoogte.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin onze relatie eindigt, blijven deze Algemene voorwaarden onze rechtsverhouding beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op al onze rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Studio Blanco is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.